Vitam curare


Forum Vitam curare Strona Główna -> Praca / Gabinet dyrektora :) -> Co nowego w prawie oświatowym?
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Co nowego w prawie oświatowym?
PostWysłany: Czw 13:53, 02 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji

Co jest ważne dla mnie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej - wszyscy inni proszeni są o zapoznanie się z pełną treścią rozporządzenia, żeby czegoś ważnego nie pominąć!)

1. W księdze uczniów trzeba wpisywać PESEL (czas na uzupełnienie do 1 marca)

2. Po raz pierwszy określono zasady dokumentacji godzin z art.42 KN, "karcianek" albo "hallówek".
Cytat:
„§ 11a. 1. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)). Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności,
liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.

Ustęp 2 odnosi się do zajęć świetlicowych - zainteresowani sprawdzić.
§ 20a ust. 5 odnosi się do dziennika elektronicznego, którego podpisać nie sposób.

3. Wyliczono, co ma znajdować się w dzienniku. Gdyby rozporządzenie traktować poważnie, nauczyciel nie ma teraz obowiązku wypełniania połowy dziennikowych tabelek. Razz


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 14:25, 02 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publiczny

1. Zdefiniowano specyficzne trudności w uczeniu się. Dysleksja i dysgrafia, znaczy.

2. Ustalono, że w ocenie z przedmiotów artystyczno-technicznych i wfu należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.
Cytat:
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki
drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.
Cytat:
§ 15 ust8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.”,


5.
Cytat:
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”
TU MUSZĘ ZMIENIĆ STATUT SZKOŁY!

6.
Cytat:
„10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze
programowo wyższym).”;

TU MUSZĘ ZMIENIĆ STATUT LO!

ciąg dalszy nastąpi.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 13:51, 03 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

rozporządzenie jak wyżej o projektach edukacyjnych. Niech mi ktoś powie, co to właściwie jest.
Cytat:
„§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

POPRAWIĆ STATUT GIMNAZJUM W ZAKRESIE PKT 6
Cytat:
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.”;


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Pią 14:05, 03 Wrz 2010, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 14:21, 03 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Rozporządzenie jak wyżej
Cytat:
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.”;

SPRAWDZIĆ STATUTY


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 14:45, 03 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Rozporządzenie jak wyżej o egzaminie gimnazjalnym (AD 2012):

1. część humanistyczna = j. polski + historia, wos (polski punktowany oddzielnie)
2. część matematyczno-przyrodnicza = matematyka + biologia, geografia, fizyka i chemia (matma punktowana oddzielnie)
3. język obcy.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

Cytat:
Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.
2b. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu
gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
2c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.0.
2d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla
II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,
z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.
2e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie
spełniają warunku określonego w ust. 2d.”;
- na pisemną deklarację rodziców.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Pią 14:47, 03 Wrz 2010, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 14:46, 07 Wrz 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Rozporządzenie jw. o egzaminie maturalnym

1.
Cytat:
Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.”,
czyli koniec z ustnym angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z języków na ustnym wszyscy zdają to samo.

2. Egzamin ustny z języków wygląda jak następuje:
- w sali jeden zdający
- egzamin trwa 15 min.
- zdający losuje zestaw
Cytat:
Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z trzech zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego
zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania
tekstu i materiału ikonograficznego.


[link widoczny dla zalogowanych] tu więcej.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 15:00, 08 Paź 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 5 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

1. to od przyszłego roku:
Cytat:
1. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”


2. w tym roku
Cytat:
§ 4. 1. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011 r.


3.
Cytat:
5. 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły,
a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły
lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze
dla:
1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego
i placówek kształcenia ustawicznego — do 6 dni,
2) gimnazjów — do 8 dni,
3) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających — do 10 dni.


Czyli mam tak: w gimnazjum 8 dni, w LO 10 dni. Ponieważ mam zespół, mam podwójne egzaminy. Trzy dni gimnazjalnych plus trzy dni maturalnych = 6.

Dzień Flagi (2 maja) i piątek po Bożym Ciele (dotąd ustawowo wolne na mocy paragrafu 5 rozporządzenia) utraciły swój urzędowy status dni ustawowo wolnych, bo cały paragraf 5 został zmieniony. Więc mam już 8, w gimnazjum finito.

3. Na szczęście
Cytat:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku
szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.”

Czyli długie łikendy nadal dopuszczalne.

4.
Cytat:
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.


W tym roku termin wynosi 30 dni od ogłoszenia Rozporządzenia.

I to chyba tyle. Smakowitą ciekawostką jest nakaz zorganizowania opieki dla dzieci, które przyjdą do szkoły np. w dni wolne z powodu matur. Hm... Niech komisja lula albo co?


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 12:02, 06 Gru 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

a. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
b. W przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w przypadku a. dyrektor tworzy dla ucznia zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. Zespół ma koordynatora.
c. Do zadań zespołu należy: ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń w nich zawartych; zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
d. Dyrektor przyznaje godziny na pracę z uczniem z tzw godzin dyrektorskich i karcianych. Informuje o tym na piśmie rodziców ucznia.
e. Zespół opracowuje plan działań, a na koniec dokonuje oceny efektywności działań. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.
Pytanie: czy rozporządzenie dotyczy szkół niepublicznych? Jeśli tak, do 31 marca w gimnazjum tworzą się zespoły, w liceum za rok.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 12:03, 06 Gru 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:
a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
b. orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
c. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
d. ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia przez zespół nauczycieli
2. Procedura zwracania się o opinie Poradni: nauczyciel zwraca się z wnioskiem do dyrektora, Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek, dyrektor składa wniosek z opinią Rady Pedagogicznej i z uzasadnieniem do Poradni i informuje rodziców ucznia (tak jest w gimnazjum i liceum).
3. Dostosowanie warunków na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym:
a. na podst. orzeczenia o naucz. ind.
b. na podst. opinii Poradni złożonej u dyrektora (gim:do 15 października, mat: razem z deklaracją)
c. na podst. zaświadczenia lekarskiego
d. na podst. pozytywnej opinii rady pedagogicznej- uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu spośród możliwych sposobów podanych przez CKE.

Opinie wydane przed wejściem w życie Rozporządzenia zachowują ważność.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 9:27, 07 Wrz 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Krótko co nowego:
*w szkołach publicznych pomoc psych-ped.
*we wszystkich szkołach obowiązkowo ciepła woda - weszło rozporządzenie o BHP.
*dużo zamieszania o wf, ale tak naprawdę zmienili jedną rzecz tylko, mianowicie, że rozliczenie godzin wfu w gimnazjum powinno zgadzać się w cyklach miesięcznych, nie rocznie (czyli 4 godz wfu razy 4 tygodnie równa się 16 godzin na statystyczny czterotygodniowy miesiąc, z czego co najmniej osiem w sali gimnastycznej w klasach (system klasowy), a pozostałe 8 w postaci tzw. atrakcyjnej: rajd, basen, wycieczka rowerowa, rozgrywki tenisa, cokolwiek. I nie powinno się tego zostawiać "na wiosnę", tylko właśnie realizować hm miesięcznie.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 20:41, 23 Lut 2012
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Uwaga uwaga! Nowe rozporządzenie o ramówce nie tylko wprowadza nową ramówkę w liceum, ale _zmienia_ ramówkę gimnazjalną - doszło kilka godzin z kilku przedmiotów (historia!)


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Co nowego w prawie oświatowym?
Forum Vitam curare Strona Główna -> Gabinet dyrektora :)
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin