Vitam curare


Forum Vitam curare Strona Główna -> Praca / Gabinet dyrektora :) -> Plan nadzoru pedagogicznego
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Plan nadzoru pedagogicznego
PostWysłany: Czw 10:26, 08 Wrz 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Rozporządzenie mówi:

Cytat:
§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i
placówek;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora
szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych
wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub
placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w
szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub
placówki.
§ 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkół i placówek;
3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 12:07, 08 Wrz 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

A zatem w szkołach niepublicznych nie ma obowiązku pisania planu nadzoru pedagogicznego ani rozliczania się z niego, nie ma też obowiązku żadnych kontroli i ewaluacji wewnętrznych. Ale jeśli do naszej niepublicznej szkoły wpadnie zewnętrzny ewakuator i kontroler, to łatwiej nam będzie wyjść z tego ambarasu z przysłowiową tarczą, jeżeli sobie i plan nadzoru, i ewaluację, i kontrolę wewnętrzną zrobimy.

A więc:
Mój plan nadzoru ma w tym roku 5 stron.
zawiera następujące części:
1. preambułę Smile
2. ewaluację
3. kontrolę
4. wspomaganie.

Preambula zawiera:
a. tytuł
b. podstawę prawną
c. wymienienie form nadzoru
d. cele nadzoru

Część o ewaluacji zawiera:
1. cele ewaluacji wewnętrznej
2. przedmiot ewaluacji, czyli wymagania i pytania kluczowe
3. harmonogram ewaluacji

Rozporządzenie mówi, że "Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki." Ja w tym roku wybrałam sobie zakres „efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”.

Część o kontroli jest mocno dyskusyjna.
U mnie zawiera temat kontroli, odpowiedzialnych, termin=harmonogram oraz zakres, czyli kto będzie kontrolowany. Tematycznie obejmuje kontrolę dokumentacji plus solidność spełniania dyżurów. Przyznam szczerze, że ściągnęłam to z kilku internetowych gotowców - i uważam, że tak jest dobrze. Natomiast na którejś konferencji pani z (krakowskiego bodaj) kuratorium oświaty tłumaczyła nam, że kontrola dokumentacji nie jest kontrolą w sensie rozporządzenia. Wydaje mi się, że najbardziej do koncepcji tej pani pasuje kontrola poprawności pełnienia dyżurów w sensie kontrola zgodności z prawem oświatowym. Razz Niestety, chwilowo zginęły mi notatki z tej konferencji. Sad

Część dotycząca wspomagania zawiera zadania, harmonogram, odpowiedzialnych i sposób udokumentowania, że zadanie zostało wykonane, a także - zgodnie z rozporządzeniem - harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej z podaniem tematyki.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 12:46, 08 Wrz 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Plan nadzoru pedagogicznego
w (nazwa szkoły)
rok szkolny 2011/2012

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324)

Formy nadzoru pedagogicznego:
• 1. ewaluacja
• 2. kontrola
• 3. wspomaganie

Cele nadzoru pedagogicznego w zakresie:

1. ewaluacji wewnętrznej:
- zbieranie i analizowanie informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
- określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych w rozporządzeniu MEN,

2. kontrola przestrzegania przepisów prawa:
- dokonanie oceny zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z przepisami prawa,

3. wspomaganie nauczycieli:
- organizacja doskonalenia nauczycieli i narad w celu podnoszenia jakości działalności edukacyjnej, wspomagania rozwoju nauczycieli oraz inspirowania ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.


ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Cele ewaluacji wewnętrznej:
1) zbieranie i analizowanie informacji o działalności szkoły lub placówki;
2) określenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań ustalonych w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie „efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”.

Zakres i harmonogram ewaluacji wewnętrznej:
I. Analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych
1. Czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w celu poprawy jakości pracy?
2. Jakie metody wykorzystywane są do analizy wyników egzaminów?
3.W jaki sposób szkoła wdraża wnioski z analizy wyników egzaminów?
4. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?
IX – egzamin maturalny
I/II – egzaminy próbne
V – egzamin gimnazjalny

II. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
1.Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
2. Czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe?
3. Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
4. Czy dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce?
5. Czy wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
IX – dokumentacja szkolna (plany dydaktyczne)
Cały rok – posiedzenia Rady Pedagogicznej, analiza wyników nauczania
I, VI – wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej
V – analiza sprawdzianów: (klasa - przedmiot-nauczyciel)

III. Uczniowie są aktywni.
1. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole?
2. Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły?
3. Czy w szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów?
Cały rok – praca teatrzyku szkolnego, akcje charytatywne, kółka zainteresowań, konkursy, wyjścia, wycieczki
VI – podsumowanie i analiza podjętych działań

IV. Respektowane są normy społeczne.
1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
2. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
3. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
4. Czy ocenia się skuteczność podejmowanych działań oraz modyfikuje się je w miarę potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów?
IX – zapoznanie ze Statutem i Regulaminem Szkoły
Cały rok – praca wychowawcza posiedzenia Rady Pedagogicznej, analiza zachowania uczniów, działania naprawcze

VI - Spotkanie wszystkich nauczycieli i ustalenie wniosków końcowych. Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji.

Dyrektor w trakcie ewaluacji prowadzi monitoring przeprowadzanych działań, obserwuje i wspiera pracę zespołów wychowawczych i przedmiotowych. Wspiera nauczycieli w ustaleniu wniosków końcowych.

cd niżej.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Czw 12:53, 08 Wrz 2011, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 13:38, 08 Wrz 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA

I. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego.
odpowiedzialny: dyrektor, termin: cały rok, forma: analiza dokumentacji, obserwacje lekcji wg załączonego harmonogramu, zakres: nauczyciele gimnazjum

II. Dokumentacja przebiegu nauczania.
1. arkusze ocen
odpowiedzialny: dyrektor, termin: VI, forma: analiza dokumentacji, zakres: wszystkie klasy
2. dzienniki lekcyjne
odpowiedzialny: dyrektor, termin: XI, I, III, VI, forma: analiza dokumentacji, zakres: wszystkie klasy

III. Dokumentowanie przepracowania przez nauczycieli dodatkowych godzin - art. 42 KN.
odpowiedzialny: dyrektor, termin: I, VI, forma: analiza dokumentacji, zakres: wszyscy nauczyciele

IV. Funkcjonowanie dyżurów międzylekcyjnych.
odpowiedzialny: dyrektor, termin: na bieżąco, forma: obserwacja, analiza planów dyżurów, zakres: wszyscy nauczyciele

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ
1. Omawianie nowych przepisów prawa oświatowego - termin: na bieżąco, dokumentacja: wyciągi z protokołów, odpowiedzialny: dyrektor.
2. Udzielanie instruktażu poszczególnym nauczycielom
w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji podstawy programowej, programu nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, prowadzenia dokumentacji szkolnej - termin: na bieżąco według potrzeb nauczycieli, dokumentacja: uwagi bezpośrednie (brak dokumentacji), odpowiedzialny: dyrektor.
3. Rozpoznawanie potrzeb doskonalenia nauczycieli
w zakresie prowadzonego przez niego przedmiotu oraz przydziału czynności dodatkowych - termin: na bieżąco według potrzeb nauczycieli, dokumentacja: zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia, odpowiedzialny: dyrektor.
4. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia: zajęcia warsztatowe, szkoleniowe rady pedagogiczne, lekcje koleżeńskie, prace zespołów nauczycielskich - termin: na bieżąco według potrzeb nauczycieli, dokumentacja: roczne sprawozdania; potwierdzenia, wpisy w księdze Protokołów RP, odpowiedzialny: dyrektor.
5. Bieżąca informacja o różnych formach doskonalenia i możliwościach skorzystania
z nich - termin: na bieżąco według potrzeb nauczycieli, dokumentacja: Zapisy w protokołach, odpowiedzialny: dyrektor.
6. Monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego oraz wspomaganie nauczycieli będących na stażu i ich opiekunów - termin: cały rok, dokumentacja: uwagi bezpośrednie (brak dokumentacji), odpowiedzialny: dyrektor.
7. Opieka nad nauczycielami stażystami - termin: cały rok, dokumentacja: sprawozdania, odpowiedzialny: opiekun stażu.

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

data - tematyka, jak ustalono w szkole.
Należy uwzględnić radę sierpniową - organizacja roku szkolnego
rady szkoleniowe - zakres szkolenia
odprawy przed egzaminami zewnętrznymi
klasyfikacje
plenarki

AWANS ZAWODOWY

1. Pani imię nazwisko
Awans na stopień nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu: pani imię nazwisko
Czas trwania stażu: 1.09.2010- 31.05.2013

itd wszyscy.

Na koniec przydalby się podpis dyrektora.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Czw 13:43, 08 Wrz 2011, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Plan nadzoru pedagogicznego
Forum Vitam curare Strona Główna -> Gabinet dyrektora :)
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin