Vitam curare


Forum Vitam curare Strona Główna -> Praca / Pokój nauczycielski -> Egzamin na nauczyciela mianowanego
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Egzamin na nauczyciela mianowanego
PostWysłany: Śro 16:27, 08 Lip 2009
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Egzamin na nauczyciela mianowanego czeka jutro jedną z moich nauczycielek - a zatem i mnie. Z takim egzaminem łączy się całkiem sporo przyjemności (niewątpliwych i wątpliwych Smile ).

A zatem krótka instrukcja obsługi egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Staż zakończony, teczka skompletowana. Przypominam, że według Ważnych Przepisów na dzień dzisiejszy teczka powinna zawierać:
  stronę tytułową
  poświadczoną kopię dokumentu o kwalifikacjach (ksero dyplomu)
  poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
  zaświadczenie o zatrudnieniu od dyrektora szkoły - jeśli ktoś zmieniał pracę, to z wszystkich miejsc pracy - ilość godzin i nauczany przedmiot
  zaświadczenie o zaakceptowaniu planu rozwoju zawodowego (tak tak, to sprzed 3 lat...) - z datą
  zaświadczenie o złożeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - to z początku czerwca - z datą
  ocena dorobku zawodowego - też z czerwca, a jeśli ktoś zmieniał miejsce pracy w czasie stażu, to wszystkie oceny z wszystkich miejsc pracy

Można na koniec dołączyć wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, ale rozporządzenie tego nie wymaga.

Złożona teczuszka na początku egzaminu będzie podlegać analizie formalnej, czyli Wysoka Komisja pięć razy dokładnie sprawdzi, czy jest w niej to wszystko, zaprotokołuje - a jeśli się nie zgadza, to wyślą biednego nauczyciela do domu i nerwy związane z egzaminem się odpowiednio wydłużą.

W skład Wysokiej Komisji najczęściej wchodzi 5 osób: przedstawiciel organu prowadzącego (on tu rządzi), przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor i dwóch ekspertów z listy MEN.

Wysoka Komisja najpierw ogląda teczkę. Jeżeli wszystkie wymagane dokumenty są obecne, nauczyciel zdający jest zapraszany do sali i przedstawia z pamięci sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Prawdopodobnie może mieć przed sobą ten plan... to taka jakby prezentacja z matury ustnej z języka polskiego, na zasadzie naucz się na pamięć i wyrecytuj. Śmialiście się, że ustna z polskiego to parodia matury? No, to popróbujcie. Razz

Kolejny (chyba najtrudniejszy) etap to odpowiedzi na pytania Wysokiej Komisji. Najczęściej Wysoka ustala między sobą, kto i jakie pytanie zada. Pytania dotyczą takich kwestii:
  1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
  2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
  5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Wysokie Komisje bardzo lubią prawo oświatowe. Szczególnie wtedy, kiedy coś się ostatnio zmieniło.

Zupełnie przykładowe (i wcale nie z jutrzejszego egzaminu) pytania to:
1. Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela i szkoły?
2. Proszę omówić wybrany dokument prawa wewnątrzszkolnego.
3. Jak wykorzystuje Pan(i) technologię informacyjną podczas swoich zajęć?
4. Jakimi metodami posługuje się Pan(i) w swojej pracy i dlaczego?
5. Dlaczego w pracy nauczyciela ważna jest znajomość środowiska uczniów i jak tę znajomość pozyskać?

Po udzieleniu odpowiedzi nauczyciel wychodzi, a Wysoka radzi. Praktycznie to jest tak, że każdy na swojej kartce ocenia egzaminowanego w skali od zera do dziesięciu i podaje uzasadnienie. Potem zbiera się te kartki i jeżeli liczba ludzi w komisji była większa niż trzy, odrzuca się oceny skrajne (z pięciu najwyższą i najniższą, rozporządzenie nie wie którą jeśli w komisji byłyby 4 osoby...), a z pozostałych trzech wylicza się średnią. Jeśli średnia wyniesie siedem lub więcej, nauczycielu, skacz do góry. Zdałeś.

Jeszcze tego samego dnia dostaniesz do ręki zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Na akt mianowania zapewne trochę poczekasz, takie rzeczy wręcza się uroczyście, u nas na radzie sierpniowej.

W dobrym tonie jest przygotowanie dla Wysokiej jakiejś kawy i/lub herbaty, jeśli jest gorąco, zimnych napojów - i ciasteczka. Podniesienie poziomu cukru podczas pytania wpływa na zwiększenie łagodności, podczas obrad nastraja ugodowo, a podczas liczenia średniej skłania do zaokrągleń w górę. Smile Dlatego warto taki drobny poczęstunek (po uzgodnieniu z dyrektorem, oczywiście) postawić na stoliku w sali egzaminacyjnej już przed egzaminem.

I to chyba tyle... pomódlcie się za moją biedną jeszcze kontraktową, bo strasznie się boi.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Śro 16:29, 08 Lip 2009, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 10:10, 17 Maj 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Dla przypomnienia kilka ważnych terminów, minionych i przyszłych:
WPIS W TRAKCIE EDYCJI

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

§ 3.1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.


5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.


4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Pon 12:23, 17 Maj 2010, w całości zmieniany 4 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 12:02, 18 Maj 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

WPIS W TRAKCIE EDYCJI

1. Kończycie staż z dniem 31 maja. Do tego dnia Panie Stażystki powinny mieć zaliczone wszystkie wymagane hospitacje lekcji.

2. Składacie dyrekcji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu – maks. do 30 czerwca, im wcześniej tym lepiej.

3. Opiekunowie stażu składają do dyrekcji projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela – maks. do 14 czerwca, im wcześniej tym lepiej.

4. Rada Szkoły może wyrazić opinię o awansowanych nauczycielach do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela – czyli do 14 czerwca.

5. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania - maks. do 21 czerwca (postaram się wcześniej, o ile wcześniej złożycie wyżej wymienione dokumenty).

6. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie, od oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do Kuratorium w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Kuratorium rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona Kuratorium jest ostateczna.

7. Po uzyskaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa:
a. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
lub
b. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wnioski należy składać w roku uzyskania oceny dorobku, ale jeśli złożycie wniosek do 30 czerwca, macie egzamin szybciej: stażyści w czerwcu, kontraktowi w wakacje. Polecam.

Do wniosku należy załączyć tak zwaną teczkę.
Teczka zawiera:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela
kontraktowego lub nauczyciela mianowanego akt nadania stopnia awansu zawodowego
- poświadczone kopie;
2) zaświadczenia dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) ocenie dorobku zawodowego

Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Skład komisji:
a. postępowanie kwalifikacyjne: dyrektor = przewodniczący + przewodniczący zespołu przedmiotowego = nauczyciel mianowany zatrudniony w szkole + opiekun stażu.
b. postępowanie egzaminacyjne: przedstawiciel organu prowadzącego = przewodniczący + przedstawiciel Kuratorium + dyrektor +dwaj eksperci


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 14:47, 20 Wrz 2013
JaAdancia
Gość
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 3.
1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
4. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły

§ 4.
3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.
4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 5.
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

§ 7.
1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 9.
1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu
wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia

§ 10.
1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel

§ 11.
1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w §9.
2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji

§ 12.
2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2

§ 13.
1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.
3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową
4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub
zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7
Egzamin na nauczyciela mianowanego
Forum Vitam curare Strona Główna -> Pokój nauczycielski
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin