Vitam curare


Forum Vitam curare Strona Główna -> Praca / Pokój nauczycielski -> postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
PostWysłany: Śro 14:10, 27 Paź 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

I to mnie dopadło. Nie osobiście, znaczy.

Na razie wklejam przepisy.

KN napisał:
Rozdział 3a
Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz:
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom stopień awansu zawodowego nadaje:
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. .

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:
3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, nauczyciel może się ubiegać o akceptację komisji.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.


4. nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

2. nauczycielowi mianowanemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:
2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 14:18, 27 Paź 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Cytat:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 3.
2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.


§ 4.

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8.

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 9. Patrz niżej (zmieniony)


§ 10. Patrz niżej (zmieniony)

§ 11.

1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.

2. Zmieniony - patrz niżej

3. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

§ 12.

3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 13.

1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

§ 14.

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;
Cool podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. Zmieniony - patrz niżej

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno - biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

§ 15.

W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej, nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Śro 14:51, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 5 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 14:22, 27 Paź 2010
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cytat:
9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela
kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego
- poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w
przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz
nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa
obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego
wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był
zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej
dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce
zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim
miejscu zatrudnienia;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem
uzyskanych efektów,
b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w
rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel
realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

§ 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej
udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co
najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden
naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel,
ły.

§ 11
"2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły
lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo
stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z
pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.";

§ 14 ust. 3

"3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień
awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i
2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi,
jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się
ostateczna.";

4) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7;Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Śro 14:32, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 14:47, 31 Maj 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

To wchodzimy w konkrety.

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego na początku wydaje się miły, lekki, łatwy i przyjemny. I oby to nie minęło. Smile Lekkość i łatwość wynika z faktu, że nauczyciel mianowany jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, i za stan faktyczny awansu swego odpowiada przede wszystkim przed sobą samym. Robi co chce, jak chce i kiedy chce. I żaden opiekun stażu się nad nim nie wykrzywia.

Od czego zacząć? Najlepiej od przepracowania przynajmniej rok w stopniu nauczyciela mianowanego. Bez tego się nie da. A potem podjąć męską lub babską decyzję i wyskoczyć do dyrektora z wnioskiem o rozpoczęcie stażu i z planem rozwoju. Trzeba się zmieścić przed 14 września, ale najlepiej zakomunikować dyrektorowi ten radosny fakt już na radzie sierpniowej, albo i wcześniej, jeszcze w maju, żeby ujęli nas w arkuszu organizacyjnym.

Wzory planów rozwoju do wyboru, do koloru - w internecie. Oczywiście, że nie muszę nauczycielom mianowanym przypominać, że plan ma być 1. dostosowany do realiów pracy i 2. zrealizowany. Czyli nie planujcie sobie realizacji projektu edukacyjnego w klasie II gimnazjum jeśli pracujecie tylko w liceum.

Dyrektor ma 30 dni na zaakceptowanie naszego planu. I danie nam tego na piśmie.

Potem następują 2 lata i 9 miesięcy spokojnej, wyluzowanej pracy. Normalnie pracujący nauczyciel (w odróżnieniu od nauczyciela obijającego się) spełnia podstawowe wymagania na dyplomowanego, a nawet jeszcze więcej. A zatem pracujemy - i staramy się czerpać z tego radość.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Pią 10:53, 03 Cze 2011, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 12:38, 01 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Na co zwracać uwagę podczas codziennej pracy? Co po ludzku oznaczają kolejne punkty rozporządzenia?

Cytat:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Trzeba jeździć na konferencje, warsztaty metodyczne, może zrobić kurs komputerowy, może studia podyplomowe - i zbierać na to papierki.

Cytat:
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
Zadanie-rzeka. Tu zawiera się wszystko. Dobrze pracujący nauczyciel nieustannie podnosi jakość pracy szkoły. Wprowadza nowe metody pracy. Realizuje projekt edukacyjny w gimnazjum. Wprowadza innowacje. Prowadzi zajęcia dodatkowe, kółka, konkursy, organizuje wycieczki. Prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne. Cokolwiek.

Cytat:
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Ważna jest konsultacja z dyrektorem. Jakie studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny mam zrobić, żeby wpasować się w koncepcję pracy szkoły? Nie ma sensu robić kursu dla informatyków, jeśli szkoła zatrudnia już trzech innych na czas nieokreślony i wszyscy są Znajomymi Pani Dyrektor. Ale jeśli pan od PO jest na umowę-zlecenie i nic go ze szkolą nie wiąże, może warto zadziałać w tym kierunku? A może szkoła nie ma egzaminatora maturalnego na język francuski? No.

Cytat:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
Nie szalejmy. Efekty nie są _jedynie_ wynikiem pracy nauczyciela. I pamiętajmy, że nie zawsze są bezpośrednio mierzalne, zwłaszcza w postaci danych statystycznych. Nawet EWD nie do końca pokazuje, czy mamy pozytywne efekty.

W tym punkcie chwalimy się więc nie tylko średnią z egzaminów zewnętrznych, ilością olimpijczyków i odsetkiem absolwentów na renomowanych uczelniach. Pozytywnym efektem pracy może być ukończenie gimnazjum przez ucznia z problemami. Wydobycie uczennicy z fobii szkolnej. Rozwinięcie społeczne zakompleksionego grubaska.

Cytat:
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Uwaga: wykorzystanie, nie papierek, że mam kurs. Lekcje z internetem? Prezentacje multimedialne zamiast papierowej mapy? Prace domowe mailem? Elektroniczny zeszyt ćwiczeń? I, psiakość - dzienniki elektroniczne, przecież. Smile

Cytat:
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
Postaraj się być opiekunem stażu. Przyjmuj praktykantów z zaprzyjaźnionej uczelni. Poprowadź szkoleniową radę pedagogiczną. Działaj w zespole nauczycielskim. Pomyśl o pracy w zespole pomocy psych-ped zgodnie z ostatnim rozporządzeniem.

Cytat:
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

CO NAJMNIEJ TRZECH. Z NASTĘPUJĄCYCH. Trzeba je będzie potem opisać. Trzeba będzie też powiadomić dyrektora, które trzy lub więcej wybraliśmy i w jaki sposób zostały zrealizowane. Bardzo uprzejmie, acz drukowanymi powiadomić, żeby dotarło. Można kilkakrotnie.

Cytat:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Stworzyłeś program autorski? A może program wychowawczy szkoły lub szkolny program profilaktyki?

Cytat:
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
Coś z wymienionych?

Cytat:
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
Prowadzisz kółko? Zespół artystyczny? Klub uczniowski?

Cytat:
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
Papierek z kursu językowego na poziomie zaawansowanym masz?

Cytat:
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Współpracujesz z poradnią psych-ped? Kuratorem sądowym? Policją? Opieką spoleczną? Biblioteką miejską? Towarzystwem opieki nad zwierzętami?

Cytat:
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
nagroda dyrektora szkoly? kuratora? ministra? Publikacje w prasie fachowej?

KONIEC LISTY DO WYBORU.

Cytat:
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Można na konkretnym problemowym przypadku. Oczywiście bez podawania danych osobowych.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 11:18, 03 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

I tak mija 2 lata 9 miesięcy. Trzy lata szkolne. I nadchodzi 31 maja (dla większości jest to termin zakończenia stażu). I... i co?

I piszemy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sążniste, bo żaden opiekun stażu nas dodatkowo nie pochwali i projektu oceny dorobku nie napisze. A dyrektor pisząc ocenę na pewno nie będzie pamiętał o wszystkim, o czym byśmy chcieli, żeby pamiętał - jeśli mu nie przypomnimy.

Na złożenie sprawozdania mamy dni 30. Z kolei dyrektor ma 21 dni na wypisanie oceny dorobku zawodowego. I będzie wam wdzięczny, jeśli uda mu się to zrobić bez zarywania wakacji... a wdzięczny dyrektor to lepsza ocena. Razz Zatem w interesie nauczyciela jest złożenie sprawozdania w pierwszych dniach czerwca. Wtedy dyrektor do końca czerwca ma szansę z oceną się wyrobić.

Co do opinii Rady Rodziców (o ile w szkole takowa działa, w niepublicznych nie musi): jeśli Rada działa przy szkole, dyrektor zwraca się do niej o opinię. Jeśli ją otrzyma, to ją uwzględni. A jeśli nie, to jej nie uwzględnia i proces awansowania idzie sobie normalnym torem.

Zatem stan idealny na koniec czerwca wygląda jak następuje:
1. Skończyliśmy staż
2. Napisaliśmy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Mamy pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Czas odpocząć. I powolutku kompletować teczkę. Mamy na to maksymalnie trzy lata. Licząc od dnia otrzymania oceny dorobku.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 11:33, 03 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Jak szybko kompletować teczkę i posuwać (do kuratorium) z wnioskiem o powołanie komisji kwalifikacyjnej?

Jej, to trudne pytanie. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy instytucja kuratorium została zawieszona w słodkiej niepewności co do istnienia swego. I jego długości. Ja chyba zakładam, że kuratoriów jeszcze w tym roku nie zamkną - ale to moja prywatna opinia i we wrześniu różnie może się okazać. Gdyby kuratoria zostały zlikwidowane, podejrzewam, że sprawę awansu przejmie jakiś wydział urzędu wojewódzkiego? Ale co tu gdybać.

Jeśli ktoś skompletuje teczkę i wyśle wniosek przed 30 czerwca, to przed 31 sierpnia będzie miał z głowy. I ewentualna likwidacja kuratoriów go nie ruszy.

Jeśli ktoś decyduje się sprawę odłożyć, będzie przynajmniej miał wolne wakacje. Bez opcji, że zerwie go z leżaczka w Międzyzdrojach telefon, bo w domowej skrzynce pocztowej pojawiło się pismo z kuratorium i za 2 tygodnie rozmowa.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 10:12, 06 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Teczkę z zawartością nauczyciel składa w kuratorium. Szczerze to nie wiem jak. Razz Ja bym zadzwoniła i dopytała się, czy i kiedy osobiście. Składanie osobiste ma tę zaletę, że można coś zobaczyć, kogoś poznać, o coś zapytać. Na przykład jak długa jest kolejka oczekujących i kiedy można spodziewać się komisji. Składanie osobiste upewnia nas także, że poczta niczego nie zgubiła. I okazujemy, że nam zależy. Smile

Co ma być w teczce?
1. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego - poświadczona kopia.
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie (ksero dyplomów z tytułami, ksero jakiegoś dokumentu o uprawnieniach pedagogicznych, może być strona z indeksu z braku innych, chyba że w dyplomie nam wpisali o specjalności nauczycielskiej).
3. zaświadczenie o zatrudnieniu - od dyrektora szkoły.
4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu
5. zaświadczenie o zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego - od dyrektora szkoły
6. zaświadczenie o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego - od dyrektora szkoły

Powyższe znamy, warto zwrócić szczególną uwagę na daty, _muszą_ spełniać wymogi prawne i wszystkie terminy absolutnie _muszą_ być dotrzymane.

Ponadto do teczki wkładamy:

7. opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów

i jeśli mamy to

8. dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego - poświadczoną kopię.

I dopiero z punkcie 7 się zaczyna wielkie lol.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:28, 06 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Wielkie lol punktu 7.

Cytat:
1. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


Jak zacząć? Można tak:

Od (ilu) lat pracuję jako nauczyciel (czego). W mojej pracy wdrażam następujące działania mające na celu doskonalenie mojej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły: (lista). Za najważniejsze z nich uważam (lista).

O czym tu pisać? Na przykład o
-promocji szkoły,
-udziale w programach np. szkoła z klasą, bezpieczna szkoła, trzymaj formę, cokolwiek.
- aktywnym udziale w ewaluacji wewnętrznej,
- urządzaniu klasopracowni, sporządzaniu pomocy
- pracy wychowawczej w swojej klasie
- kursach i szkoleniach
- aktualizacji statutu szkoły
- gromadzeniu biblioteczki nauczyciela
- pracy przy organizacji próbnych egzaminów
- organizacji szkoleniowych rad pedagogicznych
- organizacji konkursów
- organizacji lekcji w terenie, lekcji prowadzonych metodą projektu itp.
- organizacji spotkań dla rodziców i pracy z rodzicami.

Przy każdym opisie działania należy skupić się na jego efektach. Koniecznie.

Cytat:
2. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Tu można pisać o:
- lekcjach prowadzonych z użyciem komputera, internetu, prezentacji multimedialnych itp.
- wykorzystaniu technologii podczas przygotowywania lekcji i wykonywania innych obowiązków służbowych (sprawozdania, ewaluacje, arkusze kalkulacyjne, cokolwiek)
- publikacjach internetowych
- technologiach komunikacyjnych przy kontaktach z rodzicami
- wykonywaniu prac komputerowych - plakaty, ogłoszenia, dedykacje, dyplomy
- pracy z gazetką szkolną
- kursach komputerowych i kursach metodycznych i innych prowadzonych onlajn
- aktywnym uczestnictwie w forach nauczycielskich

Przy każdym opisie działania należy skupić się na jego efektach. Koniecznie.

Cytat:
3. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Tu można pisać o:
- aktywnym udziale w radach pedagogicznych i prowadzeniu rad szkoleniowych
- pracy w zespole przedmiotowym (wspólne akcje, konkursy, układanie pytań)
- opiece nad stażystami/praktykantami
- pomocy młodym nauczycielom
- artykułach publikowanych w internecie na stronach i forach dla nauczycieli
- lekcjach otwartych, udostępnianiu pomocy innym nauczycielom, tworzeniu "banku testów", z których mogą korzystać inni

Przy każdym opisie działania należy skupić się na jego efektach. Koniecznie.

Cytat:
4. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 a - f Rozporządzenia :


PRZYNAJMNIEJ TRZY Z PONIŻSZYCH DO WYBORU
Cytat:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

- stworzyłeś program autorski? Podaj numer nadania, przedstaw recenzję/opinię.
- pracowałeś nad programem wychowawczym szkoły lub szkolnym programem profilaktyki? Opisz skutki wprowadzenia go w szkole
- opracowałeś szkolny program pracy z uczniem zdolnym lub słabym, sprawiającym problemy, dyslektycznym? Opisz ten program i efekty jego stosowania
- prowadziłeś dodatkowe zajęcia w oparciu o opracowany przez siebie program? Kółko? Przygotowanie do egzaminów lub konkursów? Opisz ten program i przedstaw jego efekty.

Cytat:

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

- pokaż zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji egzaminatorów (poświadczona kopia).
- wypisz wszystkie sesje egzaminacyjne, podczas których pracowałeś jako egzaminator - co, gdzie i kiedy
- koniecznie napisz, co w twojej pracy zmienił fakt bycia egzaminatorem i jakie ty i twoja szkoła macie z tego korzyści.

Cytat:
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

- opisz pracę kółka, jakie prowadziłeś, przedstaw skutki jego działania
- podobnie potraktuj pracę z Samorządem? Klubem uczniowskim?
- opisz organizowane wyjścia, wycieczki, zabawy, imprezy, konkursy - zawsze ze zwróceniem uwagi na efekty działań.

Cytat:
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

Zaświadczenie ukończenia kursu językowego na poziomie zaawansowanym. Tyle. To w zasadzie był punkt 8 powyżej.

Cytat:
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

- napisz o współpracy z poradnią psych-ped? Kuratorem sądowym? Policją? Opieką społeczną? Biblioteką miejską? Towarzystwem opieki nad zwierzętami? Centrum Pomocy Rodzinie? Muzeum? Galerią sztuki? Prasą lokalną? Caritas? Innymi organizacjami charytatywnymi? Koniecznie zwróć uwagę na skutki podjętych działań.

Cytat:
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

- poinformuj o otrzymanych nagrodach i opisz, za co je otrzymałeś, zwróć uwagę na skutki swoich działań
- opisz ważne publikacje fachowe, zwróć uwagę na skutki, jakie przyniosły
- jeśli uważasz coś innego za znaczące osiągnięcie, pochwal się, ale napisz o skutkach. Smile

KONIEC LISTY DO WYBORU, punkt piąty obowiązuje wszystkich.

Cytat:
5. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
/ należy opisać i zanalizować np.dwa przypadki /

Zaprezentuj dwa przypadki uczniów z problemami charakterystycznymi dla twojej szkoły. Napisz, dlaczego twoja szkoła ma takie problemy (rejon? warstwa społeczna? nabór? inne?). Pamiętaj, żeby nie wchodzić w sprawy przekraczające kompetencje nauczyciela - nie jesteś psychologiem ani psychiatrą! Nie stawiaj diagnozy, lepiej powołuj się na opinie.
Opis przypadku może zawierać:
- identyfikację problemu
- jego przyczyny
- znaczenie problemu w życiu szkolnym i społecznym ucznia
- opis podjętego programu pracy (współpraca z....)
- opis wdrażania programu pracy
- efekty i trudności
- prognoza dalszych losów ucznia.


Przede wszystkim więc należy pisać, pisać i pisać! Każde działanie lub każdy punkt zakończyć należy koniecznie wypisaniem efektów, bo na nie Komisja głównie zwraca uwagę.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Pon 14:12, 06 Cze 2011, w całości zmieniany 5 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 11:23, 08 Cze 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Masz teczkę?
Dobrze jest poprosić dyrektora, żeby dokonał wstępnej analizy formalnej, ze dwa razy, bez ciebie i w twojej obecności.

Przemyśl termin skierowania wniosku do kuratorium. Patrz wyżej. A jeśli przemyślałeś - dzwoń i jedź.

Po złożeniu twojej teczki w kuratorium pierwszą rzeczą, która (w swoim czasie i bez twojej wiedzy) się dokona, będzie analiza formalna dokumentacji. Możliwe, że dostaniesz teczkę z powrotem z poleceniem uzupełnienia braków. Masz na to 14 dni.

Jeżeli teczka została zaakceptowana, dwa tygodnie przed terminem dostajesz powiadomienie o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia komisji.

Kto będzie w komisji?
1. ktoś z kuratorium jako przewodniczący
2. twój dyrektor
3. trzej eksperci.

Razem 5 osób.
Komisja "prowadzi rozmowę". Z danych internetowych wynika, że rozmowa ta najczęściej bywa mile wspominana. Podobno bywa, że przed samą rozmową nauczyciel jest proszony o krótkie przedstawienie siebie. Podobno bywa, że raz jeszcze sprawdzana jest teczka (nauczyciel jest w takim przypadku proszony o opuszczenie sali na chwilę).

O co mogą pytać? Najczęściej o coś z zawartości teczki. Czyli z punktów rozporządzenia. Z praktyki pracy w szkole. O efekty zaprezentowanych działań. O wpływ zaprezentowanych działań na poprawę jakości pracy szkoły. O tym, co uważasz za swój sukces w czasie stażu. O wykorzystanie w praktyce pracy odbytych szkoleń.

O czym mówić?
Warto mieć przygotowanych kilka pewniaków uniwersalnych, które pasują do wielu pytań, a w pierwszej fazie stresu pozwolą ochłonąć i spokojnie przejść do rzeczy.

Jeśli pytają o sukcesy/podniesienie jakości pracy szkoły, zawsze można mówić o:
- poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole,
- integracji zespołu klasowego,
- wyższych wynikach egzaminów zewnętrznych,
- dobrym wyniku EWD,
- osiągnięciach uczniów w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach,
- coraz bardziej pozytywnym wizerunku szkoły w środowisku lokalnym (co odzwierciedla nabór),
- urozmaiceniu form i metod pracy, uatrakcyjnieniu zajęć dydaktycznych.

Gdyby padło pytanie o przedstawienie działań/sukcesów, zawsze można mówić o:
- zrealizowanych programach i akcjach różnego typu;
- współpracy z instytucjami wspierającymi działalność szkoły w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki;
- organizacji imprez i uroczystości szkolnych, lokalnych;
- publikacji, które miały wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły,
- promocji szkoły;
- organizacji konkursów przedmiotowych szkolnych, lokalnych;
- pracy z uczniem zdolnym;
- pracy z uczniem z problemami.

Jeśli spytają nas o nowoczesne technologie, można mówić o:
- korzystaniu z Internetu i komputera w pracy własnej, przygotowywaniu do lekcji, tworzeniu pomocy naukowych,
- prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem komputera i innych środków multimedialnych;
- mailowym komunikowaniu się z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami i doradcami metodycznymi;
- publikacjach internetowych;
- profesjonalnym blogu;
- korzystaniu w celach profesjonalnych z gadu-gadu, portali internetowych, czatu;
- umieszczaniu informacji na stronach WWW szkoły;
- umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji elektronicznej np. podczas przygotowania lekcji, wyszukiwaniu przepisów prawa oświatowego.

Gdyby spytali o współpracę z nauczycielami i/lub z innymi podmiotami, można mówić o:
- doskonaleniu własnego warsztatu pracy i zdobywaniu nowej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń,
- korekcie form i metod pracy, zarówno własnych, jak i innych nauczycieli, co wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły
- wdrażaniu do refleksji i autorefleksji
- doskonaleniu rozwoju nauczycieli młodszych stażem;
- kształtowaniu zdolności samooceny i autokorekty podejmowanych działań
- prowadzeniu zajęć otwartych
- opiece nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie i nad praktykantami,
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w ramach funkcjonujących w szkole zespołów nauczycielskich;
- publikacjach na tematy związane z dydaktyką, wychowaniem, profilaktyką i innymi zadaniami wspomagającymi działalność szkoły.

Polecałabym generalnie przyjęcie podejścia personalnego. Odpowiadając na pytanie typu "co... dało szkole?", warto powiedzieć: co to coś dało uczniom (konkretnemu uczniowi?), nauczycielom, rodzicom, może dyrektorowi - i na końcu: co to dało mnie. Autorozwój, autoekspresja, hm, nawet może autoformacja do bycia nauczycielem - to wszystko jest ważne i warto o tym mówić, chociaż skromnie i na końcu. Smile


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Forum Vitam curare Strona Główna -> Pokój nauczycielski
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin